Melbourne Auckland $375 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Sydney Auckland $378 17 March 20 – 15 December 2020 Ebook flights Cairns Christchurch $455 01 Jun 2020 – 30 Jun 2020 / 14 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Adelaide Christchurch $459 01 June 2020 – 15 September 2020 Ebook flights Brisbane Fiji $499 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Brisbane Vanuatu $525 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Sydney Fiji $526 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Sydney Vanuatu $534 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Cairns Auckland $534 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Melbourne Vanuatu $584 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Melbourne Queenstown $593 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Melbourne Fiji $593 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Adelaide Vanuatu $642 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Canberra Vanuatu $659 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Canberra Fiji $673 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Melbourne Tokyo $696 29 March 2020 – 30 November 2020 Ebook flights Sydney Tokyo $699 01 July 2020 – 30 November 2020 Ebook flights Brisbane Tokyo $699 01 July 2020 – 30 November 2020 Ebook flights Cairns Los Angeles $699 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Adelaide Tokyo $747 01 July 2020 -30 November 2020 Ebook flights Perth Auckland $762 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Cairns Vanuatu $772 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Adelaide Fiji $842 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Brisbane Auckland $848 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Sydney Los Angeles $848 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Melbourne Los Angeles $848 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane Los Angeles $848 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane Queenstown $856 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Sydney San Francisco $856 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane San Francisco $856 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Melbourne San Francisco $857 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Cairns Queenstown $909 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Perth Christchurch $909 01 Jun 2020 – 30 Jun 2020 / 14 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Sydney Queenstown $924 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Perth Fiji $924 24 Apr 2020 – 21 Jun 2020 / 20 July 2020 – 26 Sep 2020 / 12 Oct 2020 – 10 December 2020 Ebook flights Perth Vanuatu $933 20 Apr 2020 – 15 Jun 2020 / 15 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Adelaide Los Angeles $948 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Hobart Los Angeles $955 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Darwin Los Angeles $955 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Adelaide Auckland $957 01 June 2020 – 15 September 2020 Ebook flights Adelaide San Francisco $957 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Gold Coast Auckland $959 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Melbourne Las Vegas $959 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Perth Los Angeles $967 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Adelaide Queenstown $968 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Canberra Los Angeles $968 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Sydney Christchurch $975 01 Jun 2020 – 30 Jun 2020 / 14 July 2020 – 15 Sep 2020 Ebook flights Sydney Las Vegas $975 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Perth San Francisco $975 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane Christchurch $976 01 June 2020 – 15 September 2020 Ebook flights Canberra San Francisco $976 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Hobart San Francisco $976 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Darwin San Francisco $976 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane Las Vegas $983 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Perth Queenstown $988 17 March 2020 – 15 December 2020 Ebook flights Cairns Auckland $999 01 June 2020 – 15 September 2020 Ebook flights Cairns San Francisco $1,015 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Perth Las Vegas $1,099 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Sydney New York $1,166 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Melbourne New York $1,166 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Brisbane New York $1,166 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Adelaide New York $1,285 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Hobart New York $1,286 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Perth New York $1,299 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Darwin New York $1,315 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Canberra New York $1,319 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights Cairns New York $1,325 26 Feb 2020 – 22 March 2020 / 21 Apr 2020 – 17 Jun 2020 / 14 July 2020 – 16 Sep 2020 / 04 Oct 2020 – 27 November 2020 Ebook flights